جمل active و passive

.

2023-05-30
    الانسان و قدره